Γνωστικές Δυσκολίες

Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεται κανείς οι δυσκολίες που ο αυτισμός εμπεριέχει έχουν συνέπειες σε όλες τις πτυχές της ζωής ενός ανθρώπου και κατά συνέπεια και στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. Στο πεδίο αυτό παρατηρούνται τα εξής:

Δυσκολίες (ή πλήρης απουσία) με το φανταστικό και συμβολικό παιχνίδι. Αντίθετα χρησιμοποιούν τα παιχνίδια με τρόπο επαναλαμβανόμενο και μονότονο, συχνά χωρίς κάποιο προφανές σκοπό.

Δυσκολίες στη μίμηση.

Δυσκολίες με την αντίληψη χρονικών εννοιών και την κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας των γεγονότων.

Δυσκολίες στο χειρισμό και στην αντίληψη αφηρημένων εννοιών.

Δυσκολίες στη συγκέντρωση καθώς παρατηρείται μικρό εύρος προσοχής, ή τάση για προσκόλληση σε μάλλον ασήμαντες λεπτομέρειες ενός πράγματος, γεγονός που τους αποσπά και τους απορροφά από ότι μπορεί να συμβαίνει και από κάθε αίτημα προς ολοκλήρωση. Η ικανότητα για τη διατήρηση της προσοχής εμπλέκεται και κατά την επαφή και αλληλεπίδραση με άλλους καθώς και εκεί καταδεικνύεται η δυσκολία να παρακολουθήσει όσα λέγονται ή γίνονται από κάποιον άλλο και να συμμετέχει ενεργά.