Γενικά Χαρακτηριστικά

Άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού έχουν δυσκολίες στα ακόλουθα:

Κοινωνικές δεξιότητες και αλληλεπίδραση με τρίτους.

Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

Ικανότητα μάθησης ειδικά σε ένα νέο πλαίσιο-περιβάλλον.

 

Επιπρόσθετα μπορεί να παρουσιάζουν:

Επαναλαμβανόμενες και αδόκιμες συμπεριφορές.

Περιορισμένα ενδιαφέροντα και περιορισμένη εμπλοκή σε δραστηριότητες. 

Οι δυσκολίες στην επικοινωνία, καθώς και οι δυσκολίες κατανόησης των κοινωνικών κανόνων και επιταγών, φαίνεται να δυσχεραίνουν την αλληλεπίδραση με τους άλλους με αποτέλεσμα συχνά τα άτομα που είναι στο φάσμα να συμπεριφέρονται με τρόπους «παράξενους» προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των διαφορετικών πλαισίων (σχολικό, οικογενειακό).    

Είναι γνωστό ότι τα συμπτώματα του αυτισμού διαφέρουν σημαντικά ως προς την έντασή τους. Έτσι σε περιπτώσεις όπου τα συμπτώματα είναι έντονα, συχνά παρατηρούνται εκρήξεις θυμού, αυτοτραυματισμοί και επιθετικές συμπεριφορές προς τρίτους. Χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη και παρέμβαση, αυτές οι συμπεριφορές, εμμένουν και με την πάροδο του χρόνου ισχυροποιούνται και παγιώνονται χωρίς να αλλάζουν. Αυτό δυσχεραίνει την καθημερινότητα του παιδιού, καθώς και την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή του σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Ωστόσο σε περιπτώσεις όπου η ένταση των συμπτωμάτων είναι ήπιας μορφής, εκεί οι δυσκολίες δεν είναι τόσο γενικευμένες. Σε κάθε περίπτωση η παρέμβαση από ειδικούς θεραπευτές, κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση των υπαρχουσών δεξιοτήτων αλλά και την ανάπτυξη νέων.          

 

Τα παιδιά που είναι στο αυτιστικό φάσμα φαίνεται να διαφέρουν ανάμεσα σε άλλα από τους ομήλικούς τους ως προς την κατάκτηση της γλώσσας, τις κοινωνικές αλλά και κινητικές δεξιότητες. Έτσι συχνά συναντάμε παιδιά που είναι ικανά να εκτελούν δραστηριότητες πολύπλοκες και απαιτητικές ως προς τις νοητικές διεργασίες τους (να κάνουν πολύ δύσκολες μαθηματικές πράξεις) αλλά να μην μπορούν να προσεγγίσουν ένα άλλο παιδί για να  παίξουν. Κάποια παιδιά επίσης μπορεί να διαθέτουν ένα διευρυμένο και πλούσιο λεξιλόγιο και να μπορούν με μεγάλη ευχέρεια να διαβάζουν κείμενα και δύσκολες λέξεις, αλλά σπανίως να μπορούν να χρησιμοποιούν το λόγο και το λεξιλόγιο που διαθέτουν αυθόρμητα για να αλληλεπιδράσουν με άλλους.