Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στους Λογοθεραπευτές

blog3

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31 Δεκεμβρίου 2014: 

Υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κάρολο Παπούλια, και τον Υπουργό Υγείας, Μάκη Βορίδη, Προεδρικό Διάταγμα (υπ’ αρ. 176, αρ. Φύλλου 279/31-12-2014) με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος των Λογοθεραπευτών.

Ένα διάταγμα με το οποίο οι Λογοθεραπευτές είναι, μετά από δεκαοκτώ (18) χρόνια, νομοθετικά κατοχυρωμένοι για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είχε σχετική συνάντηση με την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), Φιλιώ Βλάχου, η οποία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την κάλυψη του νομοθετικού κενού, με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την άσκηση της επιστήμης της Λογοθεραπείας.

Συγκεκριμένα, με το Διάταγμα, ορίζεται ότι για την χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή απαιτείται:

α) Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι) ή

β) Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) με τα πτυχία της ημεδαπής ή

γ) Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α’78) (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).


Επίσης, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται κατ΄ εξαίρεση σε όσους μέχρι την έκδοση του διατάγματος κατέχουν:

α) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ως ισότιμο και όχι αντίστοιχο, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στο εξωτερικό και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2) τουλάχιστον κύρια απασχόληση.


β) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Λογοθεραπείας, διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ισότιμο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογοθεραπευτή από τη χώρα κτήσης του πτυχίου και μεταπτυχιακού και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα διετή (2) τουλάχιστον κύρια επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή


γ) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ως ισότιμο και αποδεδειγμένη από ασφαλιστικό φορέα πενταετή (5) τουλάχιστον επαγγελματική απασχόληση ως Λογοθεραπευτή.Δείτε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα στην πηγή:
http://www.dipe-pie-sch.gr/05-01-2014_kathorismos_orwn.pdf