Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

Τι είναι οι Διάχυτες Αναπτυξιακές διαταραχές.
Ορισμός:

Ο όρος Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (ΔΑΔ) χρησιμοποιείται παράλληλα ή εναλλακτικά με αρκετούς άλλους, γεγονός που συχνά δημιουργεί σύγχυση αναφορικά με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά της διαταραχής. Όροι που απαντώνται και χρησιμοποιούνται είναι και οι εξής:

Αυτισμός, κλασσικός αυτισμός, υψηλά λειτουργικός αυτισμός, σύνδρομο Άσπεργκερ, αυτιστική διαταραχή, διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

Για όλους όσους εμπλέκονται με κάθε τρόπο στην υποστήριξη ατόμων με αυτισμό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στους όρους που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω). Ωστόσο εξίσου σημαντικό είναι να αναλογιστούμε και το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι όροι σε όποιο πλαίσιο και αν χρησιμοποιούνται, αναπόφευκτα τείνουν να αναφέρονται και να περιγράφουν ένα πολυπληθυσμιακό σύνολο ανθρώπων με διακριτές μεταξύ τους διαφορές. Επομένως, όπως και κάθε άλλη «ετικέτα», έτσι κι αυτή του αυτισμού, τείνει να καταλήγει σε υπεργενικεύσεις και απλουστεύσεις σημαντικών διαφορών που υπάρχουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι φέρουν την ίδια διάγνωση και επομένως και την ίδια «ετικέτα», δεν θα πρέπει να επισκιάζει και να υπερκαλύπτει τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου, τη μοναδικότητά του και όλα όσα τον κάνουν να ξεχωρίζει από το σύνολο. υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.

Ακόμη και ο ίδιος ο όρος πολλές φορές χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους σε συνάρτηση και με το πλαίσιο. Για παράδειγμα ο όρος αυτισμός χρησιμοποιείται τόσο για να περιγράψει την αυτιστική διαταραχή αλλά και ως εναλλακτική του ευρύτερου όρου Διαταραχή στο αυτιστικό φάσμα.

Ο όρος φάσμα ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα ευρύ πεδίο μέσα στο οποίο συνυπάρχουν άνθρωποι που φέρουν την ίδια διάγνωση (τον αυτισμό) και που όμως έχουν πολλές και σημαντικές μεταξύ τους διαφορές. Οι διαφορές αυτές συνίστανται στην ποικιλότητα και ένταση των συμπτωμάτων, το ηλικιακό σημείο έναρξης των συμπτωμάτων, το επίπεδο λειτουργικότητας αναφορικά με γενικά ζητήματα και ειδικότερα αναφορικά με ζητήματα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.